Tiếng Việt

Những vướng mắc trong thực hiện phương châm ""Giáo dục đào tạo, nghiên cứu phải kết hợp chặt chẽ với sản xuất và đời sống""

Những vướng mắc trong thực hiện phương châm ""Giáo dục đào tạo, nghiên cứu phải kết hợp chặt chẽ với sản xuất và đời sống""
Tiêu đề:

Những vướng mắc trong thực hiện phương châm ""Giáo dục đào tạo, nghiên cứu phải kết hợp chặt chẽ với sản xuất và đời sống""