Tiếng Việt

Trao đổi kinh nghiệm về những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một phiên-biên dịch viên mới vào nghề.

Trao đổi kinh nghiệm về những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một phiên-biên dịch viên mới vào nghề.
Tiêu đề:

Trao đổi kinh nghiệm về những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một phiên-biên dịch viên mới vào nghề.