Tiếng Việt

Thách thức và triển vọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác biên dịch.

Thách thức và triển vọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác biên dịch.
Tiêu đề:

Thách thức và triển vọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác biên dịch.