Tiếng Việt

Làm thế nào để số hóa vì mục đích bảo quản và mở rộng truy nhập di sản văn hóa và tài liệu địa phương cho rộng rãi công chúng?

Làm thế nào để số hóa vì mục đích bảo quản và mở rộng truy nhập di sản văn hóa và tài liệu địa phương cho rộng rãi công chúng?
Tiêu đề:

Làm thế nào để số hóa vì mục đích bảo quản và mở rộng truy nhập di sản văn hóa và tài liệu địa phương cho rộng rãi công chúng?