Tiếng Việt

Điều chế Or Thoquinon bằng cách oxy hóa Isoquinolin với khí oxy

Điều chế Or Thoquinon bằng cách oxy hóa Isoquinolin với khí oxy
Tiêu đề:

Điều chế Or Thoquinon bằng cách oxy hóa Isoquinolin với khí oxy