Tiếng Việt

Cộng hưởng từ Proton của Piperidin và một số Amin thơm trong cầu phối trí của Platin (II)

Cộng hưởng từ Proton của Piperidin và một số Amin thơm trong cầu phối trí của Platin (II)
Tiêu đề:

Cộng hưởng từ Proton của Piperidin và một số Amin thơm trong cầu phối trí của Platin (II)