Tiếng Việt

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới phản ứng Este hóa trong tổng hợp hai Este của Acid Salicylic (Salol và Aspirin)

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới phản ứng Este hóa trong tổng hợp hai Este của Acid Salicylic (Salol và Aspirin)
Tiêu đề:

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới phản ứng Este hóa trong tổng hợp hai Este của Acid Salicylic (Salol và Aspirin)