Tiếng Việt

Góp phần khảo sát tinh dầu rau om, Limnophila Aromatica (LAMK.) merr. Ở thành phố Hồ Chí Minh

Góp phần khảo sát tinh dầu rau om, Limnophila Aromatica (LAMK.) merr. Ở thành phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề:

Góp phần khảo sát tinh dầu rau om, Limnophila Aromatica (LAMK.) merr. Ở thành phố Hồ Chí Minh