Tiếng Việt

Ảnh hưởng của tỷ lệ Si02/Al203 trong gel đến quá trình chuyển hóa cao lanh thành Zeolit X Influence of Si02/Al203 ratios in Gel- Reactant Mixtures on tranformation of kaolin to X Zeolite

Ảnh hưởng của tỷ lệ Si02/Al203 trong gel đến quá trình chuyển hóa cao lanh thành Zeolit X Influence of Si02/Al203 ratios in Gel- Reactant Mixtures on tranformation of kaolin to X Zeolite
Tiêu đề:

Ảnh hưởng của tỷ lệ Si02/Al203 trong gel đến quá trình chuyển hóa cao lanh thành Zeolit X Influence of Si02/Al203 ratios in Gel- Reactant Mixtures on tranformation of kaolin to X Zeolite