Tiếng Việt

Đưa thông tin, dữ liệu của các phòng ban trong trường lên mạng sẽ làm tăng hiệu quả của mạng

Đưa thông tin, dữ liệu của các phòng ban trong trường lên mạng sẽ làm tăng hiệu quả của mạng
Tiêu đề:

Đưa thông tin, dữ liệu của các phòng ban trong trường lên mạng sẽ làm tăng hiệu quả của mạng