Tiếng Việt

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Netop teacher trong giảng dạy - Một ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Netop teacher trong giảng dạy - Một ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học
Tiêu đề:

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Netop teacher trong giảng dạy - Một ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học