Tiếng Việt

Lý thuyết của Hirschman về cơ chế phản hồi trong nền kinh tế thị truờng và một số gợi ý cho việc phát triển dịch vụ công ở Việt Nam

Lý thuyết của Hirschman về cơ chế phản hồi trong nền kinh tế thị truờng và một số gợi ý cho việc phát triển dịch vụ công ở Việt Nam
Tiêu đề:

Lý thuyết của Hirschman về cơ chế phản hồi trong nền kinh tế thị truờng và một số gợi ý cho việc phát triển dịch vụ công ở Việt Nam