Tiếng Việt

Lý thuyết giá trị và việc hạch toán các nguồn lực tri thức tại các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở Việt Nam

Lý thuyết giá trị và việc hạch toán các nguồn lực tri thức tại các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở Việt Nam
Tiêu đề:

Lý thuyết giá trị và việc hạch toán các nguồn lực tri thức tại các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở Việt Nam