Tiếng Việt

Một vài giải pháp đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội phục vụ công tác đào tạo tín chỉ

Một vài giải pháp đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội phục vụ công tác đào tạo tín chỉ
Tiêu đề:

Một vài giải pháp đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội phục vụ công tác đào tạo tín chỉ