Tiếng Việt

Chiến lược đổi mới tổ chức, quản lý của Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân đến năm 2015

Chiến lược đổi mới tổ chức, quản lý của Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân đến năm 2015
Tiêu đề:

Chiến lược đổi mới tổ chức, quản lý của Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân đến năm 2015