Tiếng Việt

Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.

Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.
Tiêu đề:

Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.