Tiếng Việt

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các thư viện Việt Nam

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các thư viện Việt Nam
Tiêu đề:

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các thư viện Việt Nam