Tiếng Việt

Đổi mới quản lý nguồn nhân lực thư viện: Những thay đổi tất yếu khách quan tại Trung tâm Khoa học và Tư liệu giáo khoa Học viện Cảnh sát nhân dân

Đổi mới quản lý nguồn nhân lực thư viện: Những thay đổi tất yếu khách quan tại Trung tâm Khoa học và Tư liệu giáo khoa Học viện Cảnh sát nhân dân
Tiêu đề:

Đổi mới quản lý nguồn nhân lực thư viện: Những thay đổi tất yếu khách quan tại Trung tâm Khoa học và Tư liệu giáo khoa Học viện Cảnh sát nhân dân