Tiếng Việt

Hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA, cơ hội lý tưởng cho các thư viện Việt Nam

Hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA, cơ hội lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
Tiêu đề:

Hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA, cơ hội lý tưởng cho các thư viện Việt Nam