Tiếng Việt

Một vài kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức khai thác nguồn tài nguyên số phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Một vài kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức khai thác nguồn tài nguyên số phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Tiêu đề:

Một vài kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức khai thác nguồn tài nguyên số phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội