Tiếng Việt

Áp dụng tiêu chuẩn iso 9000 trong công tác văn thư-lưu trữ - một môn học cần thiết của chương trình đào tạo ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng

Áp dụng tiêu chuẩn iso 9000 trong công tác văn thư-lưu trữ - một môn học cần thiết của chương trình đào tạo ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng
Tiêu đề:

Áp dụng tiêu chuẩn iso 9000 trong công tác văn thư-lưu trữ - một môn học cần thiết của chương trình đào tạo ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng