Tiếng Việt

Dạng thức bị động trong tiếng Đức và tương đương bị, được trong tiếng Việt

Dạng thức bị động trong tiếng Đức và tương đương bị, được trong tiếng Việt
Tiêu đề:

Dạng thức bị động trong tiếng Đức và tương đương bị, được trong tiếng Việt