Tiếng Việt

Một số kỹ thuật soạn câu hỏi cho bài đọc hiểu (dạng nhiều lựa chọn - đúng/sai - sạng điều khuyết - dạng nghép đôi - dạng sắp xếp các thông tin theo trình tự thời gian và trình tự logic)

Một số kỹ thuật soạn câu hỏi cho bài đọc hiểu (dạng nhiều lựa chọn - đúng/sai - sạng điều khuyết - dạng nghép đôi - dạng sắp xếp các thông tin theo trình tự thời gian và trình tự logic)
Tiêu đề:

Một số kỹ thuật soạn câu hỏi cho bài đọc hiểu (dạng nhiều lựa chọn - đúng/sai - sạng điều khuyết - dạng nghép đôi - dạng sắp xếp các thông tin theo trình tự thời gian và trình tự logic)