Tiếng Việt

Giá trị hàm ẩn của phép tỉnh lược trong Pantun Melayu

Giá trị hàm ẩn của phép tỉnh lược trong Pantun Melayu
Tiêu đề:

Giá trị hàm ẩn của phép tỉnh lược trong Pantun Melayu