Tiếng Việt

A cauchy type free boundary problem for the heat equation = Bài toán biên tự do dạng côsi đối với phương trình truyền nhiệt

A cauchy type free boundary problem for the heat equation = Bài toán biên tự do dạng côsi đối với phương trình truyền nhiệt
Tiêu đề:

A cauchy type free boundary problem for the heat equation = Bài toán biên tự do dạng côsi đối với phương trình truyền nhiệt