Tiếng Việt

Hình thành các phương pháp tự học cho sinh viên các trường sư phạm là góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phổ thông trong tình hình hiện nay

Hình thành các phương pháp tự học cho sinh viên các trường sư phạm là góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phổ thông trong tình hình hiện nay
Tiêu đề:

Hình thành các phương pháp tự học cho sinh viên các trường sư phạm là góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phổ thông trong tình hình hiện nay