Tiếng Việt

Đại sứ Tề Kiến Quốc: Vị sứ giả của tình hữu nghị Việt - Trung

Đại sứ Tề Kiến Quốc: Vị sứ giả của tình hữu nghị Việt - Trung
Tiêu đề:

Đại sứ Tề Kiến Quốc: Vị sứ giả của tình hữu nghị Việt - Trung