Tiếng Việt

Algebraic characterizations of right invertible operators of degree K = Đặc trưng đại số của toán tử kha nghịch phải bậc K

Algebraic characterizations of right invertible operators of degree K = Đặc trưng đại số của toán tử kha nghịch phải bậc K
Tiêu đề:

Algebraic characterizations of right invertible operators of degree K = Đặc trưng đại số của toán tử kha nghịch phải bậc K