Tiếng Việt

Kết quả bước đầu về đánh giá hiện trạng xói mòn đất và khả năng bảo vệ, cải tạo đất của một số loại hình sản xuất trên những kiểu dạng địa lý gò, đồi Lạng Giang Hà Bắc

Kết quả bước đầu về đánh giá hiện trạng xói mòn đất và khả năng bảo vệ, cải tạo đất của một số loại hình sản xuất trên những kiểu dạng địa lý gò, đồi Lạng Giang Hà Bắc
Tiêu đề:

Kết quả bước đầu về đánh giá hiện trạng xói mòn đất và khả năng bảo vệ, cải tạo đất của một số loại hình sản xuất trên những kiểu dạng địa lý gò, đồi Lạng Giang Hà Bắc