Tiếng Việt

Các tiêu chí đánh giá đề cương môn học của chương trình đào tạo đại học theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội = Evaluation criterias of the undergraduate 68 program syllabi a t Vietnam National University, Ha noi .

Các tiêu chí đánh giá đề cương môn học của chương trình đào tạo đại học theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội = Evaluation criterias of the undergraduate 68 program syllabi a t Vietnam National University, Ha noi .
Tiêu đề:

Các tiêu chí đánh giá đề cương môn học của chương trình đào tạo đại học theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội = Evaluation criterias of the undergraduate 68 program syllabi a t Vietnam National University, Ha noi .