Tiếng Việt

Bài toán tĩnh và động của môi trường đàn - dẻo chịu tải phức tạp : Đề tài NCKH. QT-02-02

Bài toán tĩnh và động của môi trường đàn - dẻo chịu tải phức tạp : Đề tài NCKH. QT-02-02
Tiêu đề:

Bài toán tĩnh và động của môi trường đàn - dẻo chịu tải phức tạp : Đề tài NCKH. QT-02-02