Tiếng Việt

Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Elliptíc không tuyến tính : Đề tài NCKH. QT-02-03

Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Elliptíc không tuyến tính : Đề tài NCKH. QT-02-03
Tiêu đề:

Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Elliptíc không tuyến tính : Đề tài NCKH. QT-02-03