Tiếng Việt

Áp dụng mô hình toán để đánh giá và dự báo sự phú dưỡng của hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Đề tài NCKH. QT-04-33

Áp dụng mô hình toán để đánh giá và dự báo sự phú dưỡng của hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Đề tài NCKH. QT-04-33
Tiêu đề:

Áp dụng mô hình toán để đánh giá và dự báo sự phú dưỡng của hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Đề tài NCKH. QT-04-33