Tiếng Việt

Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Ellipic nửa tuyến tính : Đề tài NCKH QT. 06.04

Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Ellipic nửa tuyến tính : Đề tài NCKH QT. 06.04
Tiêu đề:

Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Ellipic nửa tuyến tính : Đề tài NCKH QT. 06.04