Tiếng Việt

Áp dụng thuật toán di truyền trong việc thiết kế topologies ảo trong mạng cáp quang : Đề tài NCKH. QT.08.06

Áp dụng thuật toán di truyền trong việc thiết kế topologies ảo trong mạng cáp quang : Đề tài NCKH. QT.08.06
Tiêu đề:

Áp dụng thuật toán di truyền trong việc thiết kế topologies ảo trong mạng cáp quang : Đề tài NCKH. QT.08.06