Tiếng Việt

Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ

Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ
Tiêu đề:

Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ