Tiếng Việt

Công ước New York 1958 với vấn đề công nhận và cho thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Công ước New York 1958 với vấn đề công nhận và cho thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
Tiêu đề:

Công ước New York 1958 với vấn đề công nhận và cho thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.