Tiếng Việt

Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn - Ý nghĩa của vấn đề này trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn - Ý nghĩa của vấn đề này trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tiêu đề:

Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn - Ý nghĩa của vấn đề này trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước