Tiếng Việt

Ảnh hưởng của cấu trúc tới hiệu ứng Hall trên màng mỏng Bismuth

Ảnh hưởng của cấu trúc tới hiệu ứng Hall trên màng mỏng Bismuth
Tiêu đề:

Ảnh hưởng của cấu trúc tới hiệu ứng Hall trên màng mỏng Bismuth