Tiếng Việt

Một số yêu cầu của phương pháp dạy học tích cực môn triết học Mác - Lênin (qua kinh nghiệm ở trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN

Một số yêu cầu của phương pháp dạy học tích cực môn triết học Mác - Lênin (qua kinh nghiệm ở trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN
Tiêu đề:

Một số yêu cầu của phương pháp dạy học tích cực môn triết học Mác - Lênin (qua kinh nghiệm ở trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG HN