Tiếng Việt

Vận dụng luận điểm : '' Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo '' trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX vào giảng dạy lý luận khoa học về tôn giáo

Vận dụng luận điểm : '' Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo '' trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX vào giảng dạy lý luận khoa học về tôn giáo
Tiêu đề:

Vận dụng luận điểm : '' Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo '' trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX vào giảng dạy lý luận khoa học về tôn giáo