Tiếng Việt

Một số vấn đề cần nghiên cứu nhằm quán triệt quan điểm của đại hội IX '' về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta '' trong môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần cách mạng XHCN)

Một số vấn đề cần nghiên cứu nhằm quán triệt quan điểm của đại hội IX '' về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta '' trong môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần cách mạng XHCN)
Tiêu đề:

Một số vấn đề cần nghiên cứu nhằm quán triệt quan điểm của đại hội IX '' về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta '' trong môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần cách mạng XHCN)