Tiếng Việt

Cơ hội và thách thức đối với đội ngũ trí thức Khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Cơ hội và thách thức đối với đội ngũ trí thức Khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Tiêu đề:

Cơ hội và thách thức đối với đội ngũ trí thức Khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay