Tiếng Việt

Diễn văn khai mạc Hội thảo khoa học “Điện Biên Phủ - 50 năm nhìn lại"

Diễn văn khai mạc Hội thảo khoa học “Điện Biên Phủ - 50 năm nhìn lại"
Tiêu đề:

Diễn văn khai mạc Hội thảo khoa học “Điện Biên Phủ - 50 năm nhìn lại"