Tiếng Việt

Chiến lược và giải pháp dành cho giáo dục đại học chất lượng và tính cạnh tranh toàn cầu : (1) Tăng cường hiệu quả học tập ; (2) Đề xướng và duy trì đổi mới giáo dục

Chiến lược và giải pháp dành cho giáo dục đại học chất lượng và tính cạnh tranh toàn cầu : (1) Tăng cường hiệu quả học tập ; (2) Đề xướng và duy trì đổi mới giáo dục
Tiêu đề:

Chiến lược và giải pháp dành cho giáo dục đại học chất lượng và tính cạnh tranh toàn cầu : (1) Tăng cường hiệu quả học tập ; (2) Đề xướng và duy trì đổi mới giáo dục