Tiếng Việt

Câu chỉ sự biểu hiện âm thanh của vật (Đối chiếu trật tự từ Nga - Việt, loại câu P-S)

Câu chỉ sự biểu hiện âm thanh của vật (Đối chiếu trật tự từ Nga - Việt, loại câu P-S)
Tiêu đề:

Câu chỉ sự biểu hiện âm thanh của vật (Đối chiếu trật tự từ Nga - Việt, loại câu P-S)