Tiếng Việt

Lý thuyết gia tăng sóng âm ( Phonon âm ) do hấp thụ hai sóng điện từ yếu trong dây lượng tử hình trụ hố thế vô hạn

Lý thuyết gia tăng sóng âm ( Phonon âm ) do hấp thụ hai sóng điện từ yếu trong dây lượng tử hình trụ hố thế vô hạn
Tiêu đề:

Lý thuyết gia tăng sóng âm ( Phonon âm ) do hấp thụ hai sóng điện từ yếu trong dây lượng tử hình trụ hố thế vô hạn