Tiếng Việt

Hoạt tính xúc tác của các phức kim loại chuyển tiếp trên cơ sở nhựa Ionit ede – 10P trong quá trình oxi hóa Ion Sunfua trong oxi hóa phân tử.

Hoạt tính xúc tác của các phức kim loại chuyển tiếp trên cơ sở nhựa Ionit ede – 10P trong quá trình oxi hóa Ion Sunfua trong oxi hóa phân tử.
Tiêu đề:

Hoạt tính xúc tác của các phức kim loại chuyển tiếp trên cơ sở nhựa Ionit ede – 10P trong quá trình oxi hóa Ion Sunfua trong oxi hóa phân tử.