Tiếng Việt

Đóng góp vào việc nghiên cứu phản ứng Axetyl hóa a - Cedren của tinh dầu “giả hoàng đàn” Việt Nam

Đóng góp vào việc nghiên cứu phản ứng Axetyl hóa a - Cedren của tinh dầu “giả hoàng đàn” Việt Nam
Tiêu đề:

Đóng góp vào việc nghiên cứu phản ứng Axetyl hóa a - Cedren của tinh dầu “giả hoàng đàn” Việt Nam