Tiếng Việt

Nghiên cứu tương tác giữa các dẫn xuất Halogen của trioxyazobenzen với H2O2 dưới tác dụng xúc tác của MN(ii) và khả năng ứng dụng vào phân tích

Nghiên cứu tương tác giữa các dẫn xuất Halogen của trioxyazobenzen với H2O2 dưới tác dụng xúc tác của MN(ii) và khả năng ứng dụng vào phân tích
Tiêu đề:

Nghiên cứu tương tác giữa các dẫn xuất Halogen của trioxyazobenzen với H2O2 dưới tác dụng xúc tác của MN(ii) và khả năng ứng dụng vào phân tích